Tvrtka REDPET provodi energetske preglede stambenih i nestambenih zgrada, kao i energetsko certificiranje istih.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je 03. prosinca 2010. tvrtki REDPET ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada i to za:

– provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade i na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade, te
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Energetski pregled zgrade je dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima, a provodi ga ovlaštena osoba.

Energetski certifikat zgrade je dokument koji slikovno i brojčano predočuje energetska svojstva zgrade. Njegov sadržaj i izgled propisuje Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

ENERGETSKI CERTIFIKAT MORA IMATI SVAKA NOVA ZGRADA ČIJA JE GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA VEĆA OD 400 m2, POSTOJEĆA ZGRADA KOJA SE PRODAJE, IZNAJMLJUJE ILI DAJE NA LEASING, TE ZGRADE JAVNE NAMJENE UKUPNE POVRŠINE VEĆE OD 1000 m2 (Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 36/2010).

Vlasnik zgrade obvezan je prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade predočiti budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu certifikat o energetskim svojstvima zgrade tj. energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina. Propisana je i obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina na jasno vidljivom mjestu, za zgrade javne namjene ukupne korisne površine veće od 1000 četvornih metara i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi.

Energetski certifikat za nove zgrade

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade (za zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2) prije početka njezine uporabe, odnosno puštanja u pogon.
Energetski certifikat prilaže se zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole i sastavni je dio tehničkog pregleda zgrade. Energetskim certificiranjem nove zgrade određuje se energetski razred zgrade i izrađuje energetski certifikat zgrade s preporukama za korištenje zgrade, vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite, te ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetski certifikat za postojeće zgrade

Postupak energetskog certificiranja postojeće zgrade sastoji se od:
– energetskog pregleda zgrade,
– vrednovanja i/ili završnog ocjenjivanja radnji energetskog pregleda zgrade,
– izdavanja energetskog certifikata zgrade.

Energetski pregled uključuje:
– analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite (analiza toplinskih karakteristika vanjske ovojnice zgrade),
– analizu energetskih svojstava sustava grijanja i hlađenja,
– analizu energetskih svojstava sustava klimatizacije i ventilacije,
– analizu energetskih svojstava sustava za pripremu potrošne tople vode,
– analizu energetskih svojstava sustava elektroinstalacija i rasvjete,
– analizu upravljanja svim tehničkim sustavima zgrada,
– potrebna mjerenja, gdje je to nužno, za ustanovljavanje energetskog stanja ili svojstava,
– analizu mogućnosti promjene izvora energije,
– analizu mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije,
– prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, ostvarive uštede, procjenu i razdoblje povrata investicije,
– izvještaj s preporukama za optimalni zahvat, te redoslijed prioritetnih mjera koje će se implementirati kroz jednu ili više faza.

Izdavanje energetskog certifikata postojećih zgrada podrazumijeva:
– određivanje energetskog razreda zgrade,
– izradu energetskog certifikata zgrade s popisom preporuka za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade i sa izračunatim razdobljem povrata investicije.

Sektor zgradarstva posebno je značajan kao potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji energije sudjeluje s oko 40 posto, sa stalnim porastom potrošnje, naročito vezano uz povećanu uporabu sustava za klimatizaciju. U tom sektoru postoje veliki potencijali uštede energije u potrošnji za grijanje, pripremi tople vode, klimatizaciji i rasvjeti.

Od ukupne potrošnje energije u zgradarstvu najveći udio čini potrošnja energije za grijanje i klimatizaciju zraka i to više od 50 posto. U stambenom sektoru za grijanje troši se oko 57 posto energije, za pripremu tople vode 11 posto, rasvjetu i uređaje 25 posto, te za kuhanje 7 posto finalne energetske potrošnje. U zgradama nestambene namjene raspodjela potrošnje energije je slična: za grijanje 52 posto, za pripremu tople vode 9 posto, rasvjetu 14 posto, hlađenje 4 posto, kuhanje 5 posto i za ostalo 16 posto.

 

Metodologija za izračun energetske učinkovitosti zgrada, prema najavi iz Ministarstva, uključivati će aspekte kao što su: toplinske karakteristike građevine (vanjski i unutarnji zidovi), propusnost zraka, instalacije za grijanje i pripremu tople vode, instalacije za klimatizaciju, provjetravanje, ugrađenu rasvjetu, položaj i orijentaciju zgrada, zaštitu od pregrijavanja od sunca i unutarnje klimatske uvjete.